Deep Learning (80240743)

2021-2022 Spring

Instructors: Xiaolin Hu and Jun Zhu;

Introduction to Deep Learning (00240332)

2020-2021 Fall

Instructor: Xiaolin Hu; TA: Han Liu, Weiyi Zhang

Neural and Cognitive Computation (00240332)

2020-2021 Fall

Instructor: Xiaolin Hu; TA: Chufeng Tang

Deep Learning (80240743)

2019-2020 Spring

Instructors: Xiaolin Hu and Jun Zhu; TA: Chufeng Tang

 © 2021 Xiaolin Hu. All rights reserved.